โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            เทศบาลตำบลหันคา   ได้สนับสนุนให้พนักงานจ้างของเทศบาลปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยให้พนักงานรักษาความสะอาด  ซึ่งจะปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของทุกวัน จะเสร็จสิ้นภารกิจในการปฏิบัติงาน
ประจำประมาณเวลา 12.00 น.  ช่วงบ่ายก็จะช่วยกันปลูกผัก    เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ
และนำมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน     ลูกจ้างของเทศบาลรวมทั้งนำไปประกอบอาหารสำหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหันคาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษนั้นจะนำไปเป็นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักต่อไป   รวมทั้งส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาดูงาน  เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งผักเหล่านี้จะไม่มีสารเคมีใด ๆ  ทั้งสิ้นเพราะมีการใช้สาร   EM  ขยายแทนสารเคมี
ซึ่งพนักงานของเทศบาลสามารถผลิตใช้ได้เอง โดยมีส่วนผสมหัวเชื้อ  EM  ผสมกับกากน้ำตาลหมักไว้ประมาณ  15  วัน  ก็นำไปใช้
แทนปุ๋ยเคมีรวมทั้งสาร EM ที่พนักงานเทศบาลทำได้ก็จะนำไปใส่ในรางระบายน้ำ  เพื่อดับกลิ่นเหม็น  รวมทั้งใส่ในบ่อขยะเพื่อป้องกัน
กลิ่นและแมลงรบกวน  และยังสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการทำสารขับไล่แมลง  โดยไม่ต้องใช้สารเคมี  ซึ่งประกอบด้วย 
ฝักคูณแก่  เหล้าขาว   ปูนกินหมาก   ยาเส้น  ผสมกากน้ำตาล  หมักไว้เป็นเวลา  7  วัน  แล้วนำไปฉีดพ่นเพื่อขับไล่แมลง     

    
   

     สาร EM ขยาย
Em ขยาย คือ การทำให้จุลินทรีย์ที่แข็งแรงมีประ สิทธิภาพ เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้อาหารประเภทกากน้ำตาลหรืออื่นๆที่ใช้แทนกันได้
ส่วนผสม
             หัวเชื้อ EM                  2          ช้อนโต๊ะ
             กากน้ำตาล                  2         ช้อนโต๊ะ
             น้ำสะอาด                    1          ลิตร
วิธีทำ
            1.  ใส่น้ำสะอาดในภาชนะที่ต้องการ เช่น ขวดพลาสติกมีฝาเกลียว(ไม่ควรใช้ถาชนะที่เป็น
                  แก้ว เพราะจุลลินทรีย์ทำให้เกิดแก๊ส แก้วอาจแตกได้)
            2.  ใส่หัวเชื้อEM ผสมกากน้ำตาลลงในน้ำที่เตรียมไว้ ปิดฝาให้มิดชิด
            3.  เขย่าให้ละลายเข้ากัน หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 3 วัน

                                             

     สารขับไล่แมลง  (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
ส่วนผสม
                  1.  น้ำสะอาด                           100                   ลิตร
                  2.  เหล้าขาว                               2                   ขวด
                  3.  ฝักคูณแก่                               3                    กิโลกรัม
                  4.  ยาสูบ                                    1                    ตั้ง
                  5.  ปูนกินหมาก                            2                   กิโลกรัม
                  6.  กากน้ำตาล                          1/2                   ลิตร
วิธีการทำ
                  1. เตรียมถังน้ำขนาด  200  ลิตร  จากนั้นนำน้ำสะอาดเทลงในถัง  พร้อมกับผสมเหล้าขาว ลงไป คนให้เข้ากัน
                  2. จากนั้นนำผักคูณแก่  ยาสูบ  การน้ำตาล  และปูนกินหมาก  เทลงในถังน้ำคนให้เข้ากัน
                  3. ทิ้งไว้ให้น้ำนิ่งแล้วปิดฝา ทิ้งไว้อย่างน้อย 7-10 วัน จากนั้นนำไปพ่นแปลงผักจะทำให้แมลงต่างๆ ไม่มารบกวนผักอีกต่อไป