....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประจำปีงบประมาณ 2562

[ วันที่ 2 เมษายน 2562 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุพรรณหงส์

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 5 กันยายน 2561 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา

2.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.32 003

[ เอกสารแนบ ]


ประจำปีงบประมาณ 2561

[ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ.32 002 สายคันกันน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีตบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 5 กันยายน 2561 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่น ชน.ถ.32 002 สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้งนอกอาคาร

2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูล

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบรรจบวิถี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 220 เมตร [ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

1.ปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบรรจบวิธี

2.ปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ,นม ยู.เฮช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียน 1/2561 [เอกสารแนบ]

[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.หันคา จ.ชัยนาท(เงินสนันสนุนโครงการ) [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 กันยายน 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 กันยายน 2560 [ เอกสารแนบ ]

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 มกราคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ เอกสารแนบ ]

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 กันยายน 2559 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 สิงหาคม 2559 [เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [เอกสารแนบ]

 

ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ เอกสารแนบ ]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) [เอกสารแนบ ]

 

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ลักษณะเป็นการเทพื้น คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,370 ตารางเมตร วันที่ 18 มิถุนายน 2561 [ เอกสารแนบ ]

โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ.32 001 สายถนนคันกั้นน้ำหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา วันที่ 26 เมษายน 2561 [ เอกสารแนบ ]

ประจำปีงบประมาณ 2560

[ เอกสารแนบ ]

[ เอกสารแนบ ]

ประจำปีงบประมาณ 2559

[ เอกสารแนบ ] / 14 กันยายน 2559

[ เอกสารแนบ ] / 16 มีนาคม 2559

[ เอกสารแนบ ]

ประจำปีงบประมาณ 2558

แผ่นที่ 1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แผ่นที่ 2 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แผนการจัดหาพัสดุุ

แผนการจัดหาพัสดุุ ( ผด.2 ) (ประจำปีงบประมาณ 2560)

[ เอกสารแนบ ]

แผนการจัดหน้าพัสดุ ( ผด.2 ) (ประจำปีงบประมาณ 2559 )

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

แผนการจัดหาพัสดุ ( ผด.2 ) (ประจำปีงบประมาณ 2558 )

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 
 
 
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com