....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

   วิสัยทัศน์    พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

    พันธกิจ

1. ให้การคมนาคมมีความสะดวก 
2. จัดให้มีและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพ และการออกกำลังกาย
5. ส่งเสริมให้มีสถานที่สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1. ให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. ส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมและเพียงพอทุกชุมชน
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนและเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

   ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
                            และการเกษตร
   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
2. พัฒนาระบบจราจร
3. สร้างและบูรณะสาธารณูปการไฟฟ้า
4. สร้างและบูรณะสาธารณูปการประปา

   ด้านส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร
   แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
4. พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

   ยุทธศาสตร์ที่ 2    การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้ คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาคุณภาพชีวิต
   แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์  ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบำบัดผู้ติดยาเสพติด
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
5. การสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

   ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างจิตสำนึก  การป้องกัน  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
3. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
4. การส่งเสริม  การวางและจัดทำผังเมืองรวม

   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการประชาสังคม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบา จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com