....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1) ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขต  และเขตการปกครอง
          เทศบาลตำบลหันคาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เดิมเทศบาลตำบลหันคา คือ สุขาภิบาลหันคา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหันคา ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กันยายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 ปัจจุบัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนหันคา–บ้านไร่  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท ประมาณ 40 กิโลเมตร ที่ตั้งของเทศบาลตำบลหันคา  ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 , 10 และหมู่ที่ 3, 11 บางส่วนของตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.75 ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  มาทางทิศเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร  และระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  อำเภอหันคา–จังหวัดนครสวรรค์  
ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

   อำเภอหันคา – จังหวัดสุพรรณบุรี         ระยะทางประมาณ     70   กิโลเมตร
   อำเภอหันคา – จังหวัดสิงห์บุรี              ระยะทางประมาณ     56   กิโลเมตร
   อำเภอหันคา – จังหวัดอุทัยธานี            ระยะทางประมาณ     80   กิโลเมตร

เทศบาลตำบลหันคามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
   ทิศเหนือ                      ติดต่อ    อบต.หันคา
   ทิศใต้                           ติดต่อ    อบต.บ้านเชี่ยน
   ทิศตะวันออก                 ติดต่อ    แม่น้ำท่าจีน  และ  อบต.วังไก่เถื่อน   
   ทิศตะวันตก                   ติดต่อ    อบต.หันคา

   เทศบาลตำบลหันคา มีรูปร่างของพื้นที่ในลักษณะแคบยาวตามแนวทิศใต้สู่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำท่าจีนซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข อำเภอวัดสิงห์)  ไหลผ่านอำเภอวัดสิงห์ผ่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาล  ส่วนด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีคลองชลประทานส่งน้ำขนาดเล็ก  ขนาดตามความยาวของพื้นที่เทศบาล

2)  ประชากร
   เทศบาลตำบลหันคา  มีประชากร  จำนวน  4,529  คน   แบ่งเป็นชาย  2,178 คน   เป็น
หญิง  2,351 คน   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,008  ครัวเรือน    คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่  953.48  คน  / ต่อตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นเฉลี่ย  2.24  หลังคาเรือน

3)   การคมนาคม   การจราจร
                ทางบก
       (1)    ทางหลวงแผ่นดินหันคา – สรรคบุรี  (3009)   เชื่อมต่อถนนทางหลวงชัยนาท สุพรรณบุรี  
       (2)    ถนนทางหลวงชนบทหันคา – บ้านใหม่ 

4)   ถนนและทางเท้า

ชื่อถนน

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ประเภทถนน

ถนนนายอากร
ถนนหันคา-ดอนกระพี้
ถนนเทิดพระเกียรติ
ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหันคา
ถนนสุพรรณหงษ์
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ถนนซอยท่ากฤษณา 2
ถนนสรชัย
ถนนท่ากฤษณา
ซอยบรรจบวิถี 3
ซอยเกาะนางเด่น
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 5
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 7
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 8
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 17
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 9

0.775
0.200
1.090
0.050
1.100
0.600
0.200
0.300
0.375
0.200
0.600
0.120
0.120
0.500
0.600
0.200

ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล
.

5)   การระบายน้ำ
    ในเขตเทศบาลตำบลหันคา  มีการระบายน้ำจากบ้านเรือนโดยตรงผ่านรางระบายน้ำ
และท่อระบายน้ำ  ของเทศบาลตำบลหันคาสู่แม่น้ำท่าจีน  ซึ่งมีตามถนนสายต่าง ๆ ดังนี้
-   ถนนบรรจบวิถี                       มีท่อระบายน้ำ   2   ด้าน
-   ถนนหันคา – ท่าโบสถ์          มีท่อระบายน้ำ   2   ด้าน
-   ถนนหันคา – ดอนกะพี้          มีท่อระบายน้ำ   2   ด้าน
-   ถนนสุขาภิบาล 1                  มีท่อระบายน้ำ   2   ด้าน

-   ถนนนายอากร                        มีท่อระบายน้ำ   1   ด้าน
-   ถนนซอยมาโต                       มีรางระบายน้ำ  คสล.  1  ด้าน  (ไม่ตลอดสาย)
-   ถนนซอยอยู่โต                       มีรางระบายน้ำ   1   ด้าน
-   ถนนซอยครูเนียม                    มีรางระบายน้ำ   1   ด้าน
-   ถนนธนาคารออมสิน              มีรางระบายน้ำ   1   ด้าน
-   ถนนสรชัย                           มีรางระบายน้ำ   2   ด้าน
-   ถนนซอยประปา                    มีท่อระบายน้ำ   1   ด้าน
-   ถนนท่ากฤษณา                     มีท่อระบายน้ำ   1   ด้าน
   

ทางน้ำ    มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลหันคา  ใช้ในการคมนาคมขนส่ง
สินค้าและพืชผลทางการเกษตร

การประปา           
-   ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา   897  ราย
-   ชื่อหน่วยงานบริการ  คือ  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา
-   น้ำประปาที่ผลิตได้  2,400  ลูกบาศก์เมตร/วัน

ไฟฟ้า
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหันคาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหันคา
-  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้   จำนวน  1,746  ครัวเรือน
-  มีไฟฟ้าสาธารณะ    12   จุด   ครอบคลุมถนน   2   สาย
-  การบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาลตำบลหันคา

การสื่อสาร
   โทรศัพท์
-  การติดต่อสื่อสารภายใจเขตเทศบาลและจังหวัด  ผ่านเครื่อข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์การสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นระบบ เครื่อข่ายสายโทรศัพท์โดยมีสำนักงานบริการโทรศัพท์หันคาดำเนินการ ให้บริการภายในเขตเทศบาล
-  มีจำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์  598  ครัวเรือน  ส่วนราชการ 20 แห่ง
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 30 จุด

ไปรษณีย์
การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคมอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทยประชาชนภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงสามารถรับบริการได้ที่  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอหันคา   นอกจากนี้ใช้บริการส่งสินค้าและพัสดุ  จากองค์การขนส่ง  ร.ส.พ.ชัยนาท

การใช้ที่ดิน
สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองเทศบาลตำบลหันคา  ในปัจจุบันอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในเขตชุมชนตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมประปนกันหนาแน่นบริเวณถนนบรรจบวิถีและถนนหันคา –ท่าโบสถ์ ชุมชนตลาดสด  ส่วนประเภทที่พักอาศัยกระจายอยู่ทั่วไป  ตามแนวถนนหันคา–ท่าโบสถ์  ถนนท่ากฤษณา  และถนนหันคา–บ้านใหม่  และพื้นที่ริมถนนหันคา–บ้านใหม่   ฝั่งซ้ายจะเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จะอยู่ทิศใต้ของชุมชนบริเวณ  ถนนหันคา–บ้านใหม่  ส่วนที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมีบริเวณ  แพปลาหน้าวัดท่ากฤษณา

การแบ่งเขตเทศบาล
ปัจจุบันเทศบาลตำบลหันคา แบ่งเขตของเทศบาลเป็น 9 ชุมชน คือ
1. ชุมชนเจริญทรัพย์
2. ชุมชนเจริญสุข
3. ชุมชนตลาดเหนือ
4. ชุมชนหัวทองพัฒนา
5. ชุมชนท่ากฤษณา
6. ชุมชนตลาดพัฒนา
7. ชุมชนสุพรรณหงส์
8. ชุมชนเทิดพระเกียรติ
9. ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com