....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างภายใน  7  วัน / ราย

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างภายใน  2  วัน / ราย

การลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรในการแจ้งตาย

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรในการแจ้งย้ายปลายทาง

การลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรในการแจ้งย้ายเข้า

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชำระภาษีป้าย กรณีชำระป้ายเดิม

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เดิม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ใหม่)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การชำระภาษีโรงเรือน (กรณีชำระปกติ)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีชำระปกติ)

การลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรในการแจ้งเกิด จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com