....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 


ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหันคา

   ชุมชนเข้มแข็งในเขตเทศบาลตำบลหันคา มีชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ดั้งนี้

            1. ชุมชนเจริญทรัพย์                    6. ชุมชนตลาดพัฒนา
          2. ชุมชนเจริญสุข                       7. ชุมชนสุพรรณหงส์
          3. ชุมชนตลาดเหนือ                    8. ชุมชนเทิดพระเกียรติ
          4. ชุมชนหัวทองพัฒนา                 9. ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา
          5. ชุมชนท่ากฤษณา

         คณะกรรมการชุมชนเจริญทรัพย์
   1. นายบุญเลิศ   บุญจันทร์     ประธานชุมชน     6. นางรุ่งทิวา    คงเปีย      กรรมการ
   2. นางบรรจบ    เสนาะพิณ     รองประธาน        7. นางสำรวย    แสงเย็น    กรรมการ
   3. นายเบิ้ม       เข็มทอง       กรรมการ           8.  นายรัฐธี      บุญปลูก    กรรมการ
   4. นางนวลออ   เทียนงาม      กรรมการ           9.  ร.ต.ต.พงศ์สิน   เลิศนิธิศิรพร   กรรมการ
   5. นายสามารถ  จิตรดา         กรรมการ

 

    คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข
    1. นายสมคิด     บำรุงผล         ประธานชุมชน    6. นายสำฤทธิ์  พวงอินทร์     กรรมการ
    2. นางทิวาวรรณ ไชยทวีวงศ์สกุล รองประธาน      7. นางบังอร     ลี้วิลัย          กรรมการ
    3. นายวินัย       ดีหลำ            กรรมการ          8. น.ส.ทองดี   แหวนทองคำ  กรรมการ
    4. นางชลอ       แซ่เฮง           กรรมการ          9. นายสมศักดิ์  หวังอารีย์      กรรมการ
    5. นางประกอบ   แหวนทองคำ    กรรมการ

     

    คณะกรรมการชุมชนตลาดเหนือ
    1. นายชัยประภา   เพ็งสว่าง     ประธานชุมชน      6. นางฉลวย    ผิวสุข        กรรมการ
    2. นางสอน         อยู่แก้ว        รองประธาน        7. นางอำนวย   ไทยเขียว     กรรมการ
    3. นางจารุวรรณ    ประคองศรี   กรรมการ            8. นางปราณี    โพธิ์เปี่ยม     กรรมการ
    4. นางวาสินี        จิตรดา       กรรมการ            9. นายสิทธิชัย   เดชมานนท์  กรรมการ
    5. นางสมสี         ผิวสุข         กรรมการ


     

    คณะกรรมการชุมชนหัวทองพัฒนา
    1. นายอรรถพร  โสภาภฺมินทร์สกุล  ประธานชุมชน   6. นายกนกชัย  ธนาริยานุกูล   กรรมการ
    2. นายสมบัติ    อินทร์มณี           รองประธาน      7. นายณธกร    จิวตระกูล      กรรมการ
    3. น.ส.แป้งล่ำ  จันเขียว             กรรมการ         8. นายสุทัศน์   บุญวาส        กรรมการ
    4. นางสุกัญญา  เพชรคง            กรรมการ         9. นายชุมพล   เอี่ยมสะอาด    กรรมการ
    5. นายศุภชัย    เกตุนวม             กรรมการ

 

     

    คณะกรรมการชุมชนท่ากฤษณา
    1. นางละเมียด   วริทธินันท์     ประธานชุมชน    6. นายพูนศักดิ์   บุญวัชราภัย    กรรมการ
    2. นางนิภา       พุ่มทอง         รองประธาน      7. นายธวัช    รัตน์วัฒนชัยกุล    กรรมการ
    3. น.ส.สาวิตรี   อดิสรณกุล     กรรมการ          8. นายสุพจน์     พุ่มจำปา        กรรมการ
    4. นายวรธัช     ลชาติภิญโญ   กรรมการ          9. น.ส.สุธนา  สุวรรณสถิตย์      กรรมการ
    5. นายสุรพงษ์   ใจมล           กรรมการ

 

     

    คณะกรรมการชุมชนตลาดพัฒนา
    1. นายอภิสิทธิ์   ชวลิตวัชระ     ประธานชุมชน     6. นายสุเมธ   ชลชาติภิญโญ    กรรมการ
    2. นายจิรวัฒน์   ศรีธราพิพัฒน์   รองประธาน       7. นายรัฐเศรษฐ์ ศิรพงศ์ธนาธร   กรรมการ
    3. นายจิรวัฒน์   เกตุเปลี่ยน      กรรมการ           8. นายจำรูญ     พึ่งพวก          กรรมการ
    4. นางนิตยา     เกตุเปลี่ยน      กรรมการ        9. น.ส. ณัฐกานต์ จันทร์จารุโรจน์   กรรมการ
    5. น.ส.ปรานอม โชติวิชช์เมธี     กรรมการ

 

    

    คณะกรรมการชุมชนสุพรรณหงส์
    1. น.ส.สมหมาย   แซ่ตัน       ประธานชุมชน        6. น.ส. นิตยา  นาคปาน     กรรมการ
    2. น.ส. อรทัย     ป้อมสนาม   รองประธาน           7. น.ส. กนกวรรณ  ใจเย็น   กรรมการ
    3. นายปัญญานันท์   โฉมศรี    กรรมการ              8. นายสมศักดิ์  กลัดเงิน     กรรมการ
    4. นายชัด          แสงรัศมี      กรรมการ             9. น.ส.น้ำค้าง   เปรมทอง    กรรมการ
    5. นางศิริพร    โสภาน้อย        กรรมกา

 

    

    คณะกรรมการชุมชนเทิดพระเกียรติ
    1. นายเสาร์      ใจมั่น         ประธานชุมชน      6. นายจิรภัทร     ใจแสน       กรรมการ
    2. นางนกแก้ว    วัฒนพงษ์    รองประธาน         7. นายกฤตธกร   จิวตระกูล     กรรมการ
    3. นายนพดล    นาคสังข์     กรรมการ            8. นางไสว        เชียงสิน      กรรมการ
    4. น.ส.สุจิ       จิวตระกูล     กรรมการ            9. นางวัฒนา      บุญโก        กรรมการ
    5. นายประกิฐต์  หงษ์เวียงจันทร์    กรรมการ

 

     

    คณะกรรมการชุมชนหมู่ 10 พัฒนา
    1. นายกลม      แหวนทองคำ  ประธานชุมชน      6. นางเมตตา    มีผิว           กรรมการ
    2. นายวิชัย      โพธิ์ดี          รองประธาน         7. นางสุวรรณา  ภู่เผือก        กรรมการ
    3. น.ส.นันทพร  รังทอง        กรรมการ             8. นางมะลิ       พุ่มจำปา      กรรมการ
    4. นางสุนีย์      บัวตูม          กรรมการ             9. นายปรีชา  กัณหสินวัฒนา  กรรมการ
    5. นายสัญชัย    บัวชื่น         กรรมการ จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com