....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

icon_home.gif หน้าแรก
petitrond.gif
 ประวัติ
petitrond.gif
 ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
 แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
 เบอร์โทรศัพท์

icon_members.gif คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
 คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
 สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

icon_community.gif หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
 สำนักปลัด
petitrond.gif
 กองคลัง
petitrond.gif
 กองช่าง
petitrond.gif
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
 กองการศึกษา

 icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

favoritos.gif โครงการ/นวัตกรรม
favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
favoritos.gif  แผนพัฒนาและงบประมาณ
favoritos.gif  รายงานการประชุม
favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

               

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ ทต.หันคา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2551
 
               

ค้นหา       

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
จัดทำและพัฒนาโดย
เทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com