....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

ประวัติความเป็นมา

เดิมนั้นเทศบาลตำบลหันคา คือ "สุขาภิบาลหันคา"
อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหันคา
ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่ 24 กันยายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 93
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499
ต่อมายกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และดำเนินงานภายใต้ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
ปัจจุบัน ที่พื้นที่การดูแลของเทศบาลตำบลหันคา
ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่10 และหมู่ 3 หมู่ 11 บางส่วน
ของตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด รวมประมาณ 4.75 ตารางกิโลเมตร
และอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอหันคาประมาณ 1.8 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหันคา
เป็นรูปสัญลักษณ์ "เรือสุพรรณหงส์"
สำหรับมูลเหตุของเครื่องหมายนี้ สืบเนื่องจากประวัติความเป็นมาและการเล่าขานมาแต่สมัย โบราณว่าดินแดนอำเภอหันคา นั้น
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตามประวัติเล่าขานถึงเรือสุพรรณหงส์เรือที่นั่ง เสด็จประพาส บริเวณที่ตั้งของอำเภอหันคา และหันขวางแม่น้ำบริเวณ
ท่าบ้านหลวง ชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นศิริมงคลแก่ชุมชน และเป็นการกระตุ้นถึงความรัก ความสามัคคี อันจะนำซึ่งความผาสุก จึงได้ใช้รูปเรือสุพรรณหงส์ เป็นตราสัญลักษณ์

วันนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนเป็นเช่นไร พวกเราชาวเทศบาลตำบลหันคา ทั้งผู้นำ คณะผู้บริหาร
รวมถึงคณะทำงานทุกคนยังคงมั่นทำหน้าที่รับใช้ประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com