....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

icon_home.gif หน้าแรก
petitrond.gif
 ประวัติ
petitrond.gif
 ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
 แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
 เบอร์โทรศัพท์

icon_members.gif คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
 คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
 สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

icon_community.gif หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
 สำนักปลัด
petitrond.gif
 กองคลัง
petitrond.gif
 กองช่าง
petitrond.gif
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
 กองการศึกษา

 icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

favoritos.gif โครงการ/นวัตกรรม
favoritos.gif ศูนย์บริการสาธารณสุข
favoritos.gif ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
favoritos.gif แผนพัฒนาและงบประมาณ
favoritos.gif รายงานการประชุม
favoritos.gif ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

               

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ ทต.หันคา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2551
 
             

ค้นหา       

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภา ปี 2552
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552    26 ก.พ. 52   

รายงานการประชุมสภา ปี 2551
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551    30 ก.ย. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551    25 ก.ย. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551    24 ก.ย. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551    19 ส.ค. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551    15 ส.ค. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551    10 ก.ค. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551    14 พ.ค. 51
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2551    12 พ.ค. 51

รายงานการประชุมสภา ปี 2550
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550    28 พ.ย. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550    28 ก.ย. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550    20 ก.ย. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550    17 ก.ย. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550    20 ส.ค. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550    14 ส.ค. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550    28 มิ.ย. 50
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550    27 ก.พ. 50

 

จัดทำและพัฒนาโดย
เทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com