วิสัยทัศน์/โครงสร้าง

Vision/Structure

การบริหารงาน

Duty

บุคลากร

Personnel

 

หน่วยงานภายใน            
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง       และพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างเป็นไปด้วย
      ความเรียบร้อย รวดเร็ว รัดกุม เป็นไปตามกรอบงาน
      และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกฎหมาย   ระเบียบ
      คำสั่ง     แผนงานในราชการตามยุทธศาสตร์การ
      พัฒนาเทศบาลและนโยบายการกระจายอำนาจ
      การบริหารงาน

Copyright all right reaserved