วิสัยทัศน์/โครงสร้าง

Vision/Structure

การบริหารงาน

Duty

บุคลากร

Personnel

 

หน่วยงานภายใน


            สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาความเป็นไทย
            ประพฤติดี มีวินัย ร่างกายแข็งแรง

            คุณธรรม นำความรู้ สู่เด็กไทย


ฝ่ายบริหารการศึกษา
             งานเจ้าหน้าที่
             งานการศึกษาปฐมวัย
             งานกิจส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             งานกิจการเด็กและเยาวชน
             งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

Copyright all right reaserved