วิสัยทัศน์/โครงสร้าง

Vision/Structure

การบริหารงาน

Duty

บุคลากร

Personnel

 

หน่วยงานภายใน                    สำนักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงาน ที่ให้
        บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ สนับสนุน
        และประสานการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุด
        ต่อองค์กร


 Copyright all right reaserved