....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) (ปผ.๑)
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ เอกสารแนบ ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ เอกสารแนบ ]


ปีงบประมาณ 2559
ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558
- สขร.๑ / ปผ.๑ - สขร.๑ / ปผ.๑

ธันวาคม 2558

-สขร.๑/ปผ.๑

มกราคม 2559

-สขร.๑/ปผ.๑

กุมภาพันธ์ 2559

-สขร.๑/ปผ.๑

 
 

ปีงบประมาณ 2558
ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557

- สขร.๑


- สขร.๑
ธันวาคม 2557 มกราคม 2558
- สขร.๑ - สขร.๑
กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558
- สขร.๑ - สขร.๑
เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558
- สขร.๑

- สขร.๑

- ปผ.๑

มิถุนายน 2558 กรกฎาคม 2558

- สขร.๑

- ปผ.๑

- สขร.๑

- ปผ.๑

- ปผ.๑ แผ่นที่ 2

สิงหาคม 2558 กันยายน 2558

- ปผ.๑

- ปผ.๑ แผนที่ 2

- สขร.๑ / ปผ.๑

   
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com