การประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2550
วัน: Tuesday 16 Oct 07@ Pacific Daylight Time
หัวข้อ: ข่าวสารงานเทศบาล


ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลหันคาได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ระดับภาค  ประจำปีงบประมาณ 2550 และได้รับรางวัลเป็นเงิน  จำนวน  2,000,000 บาท จากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ สืบเนื่องจากการทำงานของผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  ทุกท่าน  ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม  คณะกรรมการที่ทำการตรวจประเมินได้เล็งเห็นถึงผลงานที่เทศบาลได้ร่วมมือปฏิบัติและผลออกเป็นรูปธรรม  และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  จึงได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลหันคาได้รับรางวัลนี้  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นบทความนี้มาจาก เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท
http://www.hunkhacity.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.hunkhacity.go.th/modules.php?name=News&file;=article&sid;=8