....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

icon_home.gif หน้าแรก
petitrond.gif
 ประวัติ
petitrond.gif
 ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
 แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
 เบอร์โทรศัพท์

icon_members.gif คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
 คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
 สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

icon_community.gif หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
 สำนักปลัด
petitrond.gif
 กองคลัง
petitrond.gif
 กองช่าง
petitrond.gif
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
 กองการศึกษา

 icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

favoritos.gif
โครงการ/นวัตกรรม
favoritos.gif
ศูนย์บริการสาธารณสุข
favoritos.gif
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
favoritos.gif
แผนพัฒนาและงบประมาณ
favoritos.gif
รายงานการประชุม
favoritos.gif
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

               

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหันคา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2551
 
 
               

ค้นหา       

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหันคา

ชุมชนเข้มแข็งในเขตเทศบาลตำบลหันคา มีชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ดั้งนี้

1. ชุมชนเจริญทรัพย์                    6. ชุมชนตลาดพัฒนา
2. ชุมชนเจริญสุข                       7. ชุมชนสุพรรณหงส์
3. ชุมชนตลาดเหนือ                    8. ชุมชนเทิดพระเกียรติ
4. ชุมชนหัวทองพัฒนา                9. ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา
5. ชุมชนท่ากฤษณา

 1. ชุมชนเจริญทรัพย

     คณะกรรมการชุมชนเจริญทรัพย์
1.   นายบุญเลิศ       บุญจันทร์        ประธานชุมชน           6.   นางรุ่งทิวา          คงเปีย               กรรมการ
2.   นางบรรจบ       เสนาะพิณ       รองประธาน               7.   นางสำรวย          แสงเย็น              กรรมการ
3.   นายเบิ้ม             เข็มทอง         กรรมการ                   8.   นายรัฐธี              บุญปลูก              กรรมการ
4.   นางนวลออ       เทียนงาม         กรรมการ                   9.   ร.ต.ต.พงศ์สิน    เลิศนิธิศิรพร        กรรมการ
5.   นายสามารถ     จิตรดา             กรรมการ

Top

 2. ชุมชนเจริญสุข

     คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข
1.   นายสมคิด           บำรุงผล                  ประธานชุมชน           6.   นายสำฤทธิ์     พวงอินทร์              กรรมการ
2.   นางทิวาวรรณ     ไชยทวีวงศ์สกุล       รองประธาน              7.   นางบังอร       ลี้วิลัย                      กรรมการ
3.   นายวินัย              ดีหลำ                      กรรมการ                  8.   น.ส. ทองดี     แหวนทองคำ          กรรมการ
4.   นางชลอ              แซ่เฮง                      กรรมการ                 9.   นายสมศักดิ์    หวังอารีย์                กรรมการ
5.   นางประกอบ        แหวนทองคำ           กรรมการ

Top

 3. ชุมชนตลาดเหนือ

     คณะกรรมการชุมชนตลาดเหนือ
1.   นายชัยประภา      เพ็งสว่าง            ประธานชุมชน           6.   นางฉลวย
       ผิวสุข              กรรมการ
2.   นางสอน              อยู่แก้ว                รองประธาน              7.   นางอำนวย       ไทยเขียว         กรรมการ
3.   นางจารุวรรณ      ประคองศรี         กรรมการ                  8.   นางปราณี        โพธิ์เปี่ยม         กรรมการ
4.   นางวาสินี            จิตรดา                กรรมการ                  9.   นายสิทธิชัย      เดชมานนท์      กรรมการ
5.   นางสมสี              ผิวสุข
                กรรมการ

Top

 4. ชุมชนหัวทองพัฒนา

     คณะกรรมการชุมชนหัวทองพัฒนา
1.   นายอรรถพร       โสภาภฺมินทร์สกุล         ประธานชุมชน          6.   นายกนกชัย
    ธนาริยานุกูล         กรรมการ
2.   นายสมบัติ           อินทร์มณี                    รองประธาน             7.   นายณธกร       จิวตระกูล             กรรมการ
3.   น.ส. แป้งล่ำ        จันเขียว                        กรรมการ                 8.   นายสุทัศน์      บุญวาส                กรรมการ
4.   นางสุกัญญา        เพชรคง                       กรรมการ                 9.   นายชุมพล      เอี่ยมสะอาด          กรรมการ
5.   นายศุภชัย           เกตุนวม
                      กรรมการ

Top

  5. ชุมชนท่ากฤษณา

     คณะกรรมการชุมชนท่ากฤษณา
1.   นางละเมียด     วริทธินันท์          ประธานชุมชน         6.   นายพูนศักดิ์
    บุญวัชราภัย                กรรมการ
2.   นางนิภา          พุ่มทอง               รองประธาน            7.   นายธวัช           รัตน์วัฒนชัยกุล          กรรมการ
3.   น.ส. สาวิตรี     อดิสรณกุล           กรรมการ                8.   นายสุพจน์        พุ่มจำปา                    กรรมการ
4.   นายวรธัช        ชลชาติภิญโญ      กรรมการ                 9.   น.ส. สุธนา       สุวรรณสถิตย์             กรรมการ
5.   นายสุรพงษ์     ใจมล
                  กรรมการ

Top

  6. ชุมชนตลาดพัฒนา

     คณะกรรมการชุมชนตลาดพัฒนา
1.   นายอภิสิทธิ์         ชวลิตวัชระ            ประธานชุมชน             6.   นายสุเมธ
          ชลชาติภิญโญ           กรรมการ
2.   นายจิรวัฒน์         ศรีธราพิพัฒน์       รองประธาน                 7.   นายรัฐเศรษฐ์      ศิรพงศ์ธนาธร          กรรมการ
3.   นายจิรวัฒน์         เกตุเปลี่ยน              กรรมการ                    8.   นายจำรูญ           พึ่งพวก                    กรรมการ
4.   นางนิตยา             เกตุเปลี่ยน              กรรมการ                    9.   น.ส. ณัฐกานต์    จันทร์จารุโรจน์         กรรมการ
5.   น.ส. ปรานอม      โชติวิชช์เมธี
          กรรมการ

Top

  7. ชุมชนสุพรรณหงส์

     คณะกรรมการชุมชนสุพรรณหงส์
1.   น.ส. สมหมาย      แซ่ตัน            ประธานชุมชน             6.   น.ส. นิตยา
          นาคปาน          กรรมการ
2.   น.ส. อรทัย          ป้อมสนาม      รองประธาน                 7.   น.ส. กนกวรรณ    ใจเย็น             กรรมการ
3.   นายปัญญานันท์   โฉมศรี           กรรมการ                    8.   นายสมศักดิ์          กลัดเงิน           กรรมการ
4.   นายชัด                แสงรัศมี         กรรมการ                    9.   น.ส. น้ำค้าง          เปรมทอง        กรรมการ
5.   นางศิริพร           โสภาน้อย
       กรรมการ

Top

  8. ชุมชนเทิดพระเกียรติ

     คณะกรรมการชุมชนเทิดพระเกียรติ
1.   นายเสาร์         ใจมั่น                   ประธานชุมชน            6.   นายจิรภัทร
      ใจแสน          กรรมการ
2.   นางนกแก้ว      วัฒนพงษ์            รองประธาน                7.   นายกฤตธกร     จิวตระกูล      กรรมการ
3.   นายนพดล       นาคสังข์              กรรมการ                    8.   นางไสว            เชียงสิน        กรรมการ
4.   น.ส. สุจิ           จิวตระกูล            กรรมการ                    9.   นางวัฒนา        บุญโก            กรรมการ
5.   นายประกิฐต์    หงษ์เวียงจันทร์
   กรรมการ

 Top

  9. ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา

     คณะกรรมการชุมชนหมู่ 10 พัฒนา
1.   นายกลม             แหวนทองคำ       ประธานชุมชน            6.   นางเมตตา
         มีผิว                      กรรมการ
2.   นายวิชัย            โพธิ์ดี                   รองประธาน                7.   นางสุวรรณา     ภู่เผือก                   กรรมการ
3.   น.ส. นันทพร     รังทอง                 กรรมการ                    8.   นางมะลิ            พุ่มจำปา                กรรมการ
4.   นางสุนีย์            บัวตูม                   กรรมการ                    9.   นายปรีชา          กัณหสินวัฒนา       กรรมการ
5.   นายสัญชัย         บัวชื่น
                  กรรมการ     

Top

 
จัดทำและพัฒนาโดย
เทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com