....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

       วังมัจฉาวัดท่ากฤษณา

                 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน  เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ของ  พระครูอดุลชัยการ ที่จะจัดเป็นเขตอภัยทานและเป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนโดยครั้งแรกได้ปรึกษาหารือกับกรรมการไวยาวัจกร และหาทุนจากการทำบุญของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา อีกทั้งทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านพระครูอดุลชัยการเป็นแรงสนับสนุนด้วย โดยจัดทำทุ่นเหล็กรองรับศาลาแพปลา เริ่มลงมือดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2542 และสำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 3 แสนเศษ พุทธศาสนิกชน ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชมปลาหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาสวาย ปลาสวายเผือก ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาเทโพ ปลาสร้อย ตะพาบน้ำ เต่า เป็นต้น
                 ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2544 สำนักงานประปา อ.หันคา ได้เข้ามาดูแลและตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน  บริเวณวังมัจฉาและทำการจัดประกวดวังมัจฉาขึ้น โดยวังมัจฉาวัดท่ากฤษณาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
                 ต่อมา คณะกรรมการไวยาวัจกรวัดท่ากฤษณา  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการที่จะจัดสร้างอาคารจำหน่ายอาหารปลา และได้ตกลงก่อสร้างเป็นอาคารตึกชั้นเดียว 1 หลัง สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน 270,000 บาท
                 วังมัจฉาวัดท่ากฤษณา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอหันคา ที่ถือว่ามีปลาชุกชุม  และได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้เป็นสมบัติของวัดท่ากฤษณาสืบต่อไป


พิพิธภัณฑ์พระราชชยาภรณ์(ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.6)

                ประวัติพระราชชยาภรณ์ เจ้าคุณร้อย อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาส องค์ที่ 4 (พ.ศ.2589 – 2512) วัดท่ากฤษณาและในขณะท่านเจ้าคุณทรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสรชัยวิชิต จนเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระสุชัยมุนี พระเดชพระคุณท่านเจ้าร้อย เป็นผู้เล็งผลเลิศ หวังที่จะได้เห็นประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรือง จึงได้ส่งเสริมด้าน การศึกษาของชาติ โดยจัดตั้งโรงเรียนประเภทวิสามัญขึ้นในวัดท่ากฤษณา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2490 ให้ชื่อว่า โรงเรียนสรชัยศึกษา (ส.ศ.)ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 5 ถึงมัธยมปีที่ 3 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3(มศ.3) นักเรียนและครูมีเพิ่มเติม ตามลำดับ กระทั่งได้รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อ พ.ศ.2503
                 โรงเรียนสรชัยศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผลิตลูกศิษย์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 24  จนกระทั่ง  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณร้อยมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2514 โรงเรียนสรชัยศึกษาก็ถึงวาระยุบเลิก ด้วยความกตัญญกตเวทิตาสักการะ ศิษย์สรชัยศึกษา โดยการนำของคุณสิทธิชัย บุญวัชราภัย,คุณมนตรี บุญโญอุปถัมภ์และกลุ่มเพื่อนๆร่วมแรงร่วมสละทรัพย์จัดสร้างรูปปั้นไฟเบอร์กลาสเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเศษ พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างตู้กระจกและประดิษฐาน ณ ศาลา 1 ศาลาศรัทธาธรรม


พิพิธภัณฑ์วัดท่ากฤษณา

              ประวัติพิพิธภัณฑ์วัดท่ากฤษณา เป็นวัดราษฎร์  ที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งเป็นวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2442 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 105 ปี และวัดท่ากฤษณา เป็นศูนย์รวมของใช้  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับศรัทธาทำบุญถวายวัด แต่อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่สามารถทราบจำนวนได้
               ด้วยเหตุดังกล่าว พระครูอดุลชัยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระมหาวิสันจันทโชโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณา ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองสงฆ์และดูแลกิจการภายในวัดท่ากฤษณา  จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการไวยาวัจกรวัดท่ากฤษณา  ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ  โดยใช้กุฎีทางด้านทิศใต้จำนวน 3 ห้อง  โดยปรับปรุงรื้อฝาออกเป็นห้องโถง  ขัดพื้นและลงพื้นด้วยน้ำมันชักเงา ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น  และได้เริ่มดำเนินการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2545 วัตถุโบราณและเครื่องใช้ต่างๆ  อาทิเช่น พระพุทธรูป ตู้ไม้ ชั้นวางของ ตู้ใบลาน ตู้พระไตรปิฎก  โต๊ะหมู่บูชา ชามเบญจรงค์ จาน ชาม กาน้ำชา เป็นต้น
                ต่อมา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมในการบริจาคสิ่งของเก่าๆมาจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์  เพื่อให้ลูกหลาน  คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษา  ซึ่งได้รับความร่วมมือนำมาบริจาคเป็นจำนวนมากงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

                เทศบาลตำบลหันคา ได้จัดงานเทศกาลสะอาดรสชาติอร่อยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในวันที่ 30-31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ซึ่งจะตรงกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย  ปัจจุบันได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้วการจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำอาหารที่สะอาดมีคุณภาพมาหลากหลายชนิดมาไว้ในสถานที่เดียวกันเพื่อให้ประชาชนได้มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารได้อย่างมากมาย เป็นการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการจัดงานไว้ต้อนรับประชาชนที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี่ใหม่ได้มาเที่ยวงาน มีอาหารที่สะอาด มีคุณภาพฉลองปีใหม่ ในงานได้จัดให้มีดนตรีไว้ให้ชมทุกคืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย


 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com