....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
  ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
     

เมนูหลัก

 
 
 
   
  icon_home.gif  หน้าแรก  
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์
 
 

 
  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร  
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล
 
 

 
   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
 
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา
 
 

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง  
petitrond.gif
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
 

 
   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข  
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   favoritos.gif  อบรมรายงานการพัฒนาบุคคล   
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   favoritos.gif  สถิติผู้รับงานบริการ  
   favoritos.gif  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานการติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  
   favoritos.gif  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   favoritos.gif  รายงานประจำปี  
   favoritos.gif  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  
   favoritos.gif  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานติดตามการป้องกันทุจริต  

 
       
>

แผน

แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน

       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

   Banner  

 


ศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )
 
ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรังรองนิติบุคคล
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธรณะ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมิน ประจำปี 2562 ITA [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มาตราการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วย [ เอกสารแนบ]

- ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] [ เอกสารแนบ ]

- คำสั่งเทศบาลตำบลหันคา ที่ 176/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]          Ÿ[ Facebook Link ]

- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรม เนียมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 ( วันที่ 2 ตุลาคม 2560) [เอกสารแนบ]

เอกสารแจ้งกำหนดการชำระภาษี 2561 [เอกสารแนบ]

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประชำปี 2561 [ เอกสารแนบ]

ประกาศ การจัดแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 13 กรกฎาคม 2558) [เอกสารแนบ]
- เรื่อง โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 25 มีนาคม 2558) [เอกสารแนบ]
-เรื่อง การจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (วันที่ 3 มีนาคม 2557) [เอกสารแนบ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ปี 2558 )


ภาพกิจกรรม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลหันคา


วิสัยทัศน์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

ข่าวสาร

 :: เดลินิวส์
 :: กรุงเทพธุรกิจ
 :: ข่าวสด
 :: คมชัดลึก
 :: ฐานเศรษฐกิจ
 :: ไทยรัฐ
 :: แนวหน้า
 :: บ้านเมือง
 :: ประชาชาติธุรกิจ
 :: ผู้จัดการ
 :: มติชน
 :: สยามธุรกิจ
 :: สยามรัฐ
 :: อสมท.
 :: Bangkok Post
 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

Link สำคัญอื่นๆ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-1502
E-mail : hunkhacity@hotmail.com